اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمدرضا محبوبی اداره برنامه ریزی و نظارت 37255890-025 590
. . 7840203
يوسف علوي راد دفتر امور تربیت اخلاقی- اعزام اساتید اخلاق 37841164-025
علی صابری دفتر امور تربیت اخلاقی-مدیرگروه مطالعات اخلاق و تربیت 37841164-025
. . دفتر امور تربیت اخلاقی-تلبس 37841163-025
مجتبی متقی نژاد دفتر امور تربیت اخلاقی-مدیر تلبس 37255890-025 587
محسن حسین زاده دفتر امور تربیت اخلاقی 37841164-025
حسین گل احمدی دفترامور مشاوره-مسئول دفتر 37841688-025
حميد خاكسار دفتر امور مشاوره-مدیرگروه مطالعات مشاوره 37841684-025
مجتبی رضایی دفتر امور مشاوره-رئیس اداره آموزشهای کوتاه مدت مشاوران 37841688-0258
مهدي لطفي كمال دفتر امورمشاوره-سرپرست گروه ساماندهی مشاوران مراکز مشاوره 37841688-025
حجت  قابل دفترامورمشاوره-مدیر گروه برنامه ریزی مشاوره 37841688-025

1 2 3